Vrijwilliger bij Kazou


Zonder de vele vrijwilligers zou Kazou niet bestaan. Elk jaar trekken duizenden vrijwilligers tijdens de vakanties naar binnen- en buitenland als monitor, kookploeg, verpleegkundige, ... om onze grenzeloze vakanties te begeleiden. Tijdens het jaar kunnen we steevast rekenen op enthousiaste vrijwilligers voor de organisatie van allerlei activiteiten, het opzetten van vormingen en het meebouwen aan, het meemaken van de beweging Kazou.
Op deze pagina vind je meer informatie over de verzekeringen en de organisatie van Kazou. Heb je nog vragen, ... mail of bel ons en we proberen je zo snel mogelijk te beantwoorden.


1. Organisatie


Kazou vzw
Haachtsesteenweg 579 PB 40
1031 Schaarbeek
Tel: 02 246 49 73
Fax: 02 246 49 75
Mail: kazou@cm.be


2. Doelstelling


Kazou streeft een kwalitatief hoogstaand jeugdbeleid na voor kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar. Zij bevordert via sociale, culturele en sportieve activiteiten de gezonde ontplooiing van kinderen en jongeren. Kazou heeft als jeugddienst van CM een sociale rol. We maken vakanties, vorming, het thema gezondheid en het systeem van sociale zekerheid toegankelijk voor een zo groot mogelijke groep kinderen en jongeren.


3. Verzekeringen


Als vrijwilliger bij Kazou ben je verzekerd voor volgende risico’s:
- Burgerlijke aansprakelijkheid
- Rechtsbijstand
- Lichamelijke ongevallen
Deze verzekeringen zijn afgesloten bij Dexia Insurance Belgium nv, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel onder de polis ‘Verzekering Sport en Ontspanning’ met als polisnummer C-11/1519.780


A. Burgerlijke aansprakelijkheid


Als vrijwilliger bij Kazou ben je tijdens alle door Kazou georganiseerde activiteiten verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid voor:
- lichamelijke schade die je toebrengt aan derden met een waarborg tot 12 500 000 euro
- stoffelijke schade die je toebrengt aan derden met een waarborg van 625 000 euro. Hier geldt wel een franchise.


B. Rechtsbijstand


Indien je binnen het kader van vrijwilliger bij Kazou betrokken wordt bij een rechtszaak dan komt onze verzekering rechtsbijstand tussenbeide voor de volgende waarborgen:
- Verweer en Verhaal tot 25 000 euro (minimimdrempel voor waarborg verhaal)
- Strafrechterlijke borgstelling tot 12 500 euro.


C. Lichamelijke ongeval


Een ongeval wordt in de polis omschreven als ‘een plotse gebeurtenis vreemd aan de wil van de verzekerde en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken gelegen is buiten zijn organisme’.
Bij een ongeval is men verzekerd:
• voor medische hulp vanaf de verzamelplaats voor de reis tot de terugkeer
• voor volgende bedragen :
Waarborg behandelingskosten:
We vergoeden de medisch verantwoorde behandelingskosten die het gevolg zijn van een verzekerd ongeval met een maximum van 5 000 euro zonder franchise. Onder medisch verantwoorde kosten verstaan wij de kosten voor:
- de verzorging;
- geneesmiddelen;
- de eerste prothese: voor tandprothese met een maximum van 500 euro per tand;
- functionele prothesen, uitgezonderd brillen en lenzen, worden vergoed met een maximum van 500 euro;
- esthetische chirurgie.
Binnen het overeengekomen bedrag voor de behandelingskosten zijn ook verzekerd:
- de medisch vereiste vervoerskosten van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis of woonplaats van het slachtoffer, en het vervoer van het ene naar het andere ziekenhuis;
- vervoer– en repatriëringskosten van het stoffelijk overschot;
- de opsporings- en reddingskosten.
Deze waarborg is aanvullend. D.w.z. dat de vergoedingen op basis van deze waarborg slechts verschuldigd zijn na uitputting van de tussenkomst van het ziekenfonds of een andere instelling.

Waarborg blijvende invaliditeit:
Bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval, wordt de te betalen vergoeding vastgesteld op basis van de invaliditeitsgraden die opgegeven zijn in de ‘officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit’, van toepassing op het ogenblik van het ongeval. De blijvende invaliditeit zal worden bepaald op basis van de globale invaliditeit, verminderd met de eventuele voorafbestaande graad van invaliditeit. De vergoeding wordt vastgesteld bij consolidatie van de letsels, doch uiterlijk drie jaar na het ongeval. Als de letsels uiterlijk één jaar na het ongeval nog niet geconsolideerd zijn, betalen we op aanvraag de helft van het bedrag dat met de voorziene invaliditeit overeenstemt. We voorzien in een vergoeding van maximum 27 500 euro.

Waarborg overlijden
Bij overlijden ten gevolge van een ongeval, is er in een vergoeding van 10 000 euro voorzien.

Waarborg tijdelijke ongeschiktheid
Enkel voor verzekerden die op het ogenblik van het ongeval geen student of werkzoekende zijn. Indien je ten gevolge van een ongeval dat verzekerd wordt door onze polis je te maken hebt met loonverlies dan is er een vergoeding van 12, 50 euro per dag voorzien.

Bij een ongeval ben je niet verzekerd:
• voor verzorgingskosten, verergering van ziektetoestand ten gevolge van een ongeval dat zijn oorsprong vindt in bestaande letsels of ziekten;
• voor schade aan of verlies van persoonlijke voorwerpen als tandprothesen, bagage, bril, uurwerk, e.a.


D. Medische verzorging


Als je tijdens een activiteit (cursus, vakantie, …) van Kazou ziek wordt kan je genieten van een kosteloze verzorging. Eventuele nazorgen na de activiteit zijn niet verzekerd.


4. Onkostenvergoeding


Als vrijwilliger krijg je, volgens de gemaakte afspraken binnen je Kazou-regio, werkelijk gemaakte kosten in het kader van je engagement bij Kazou terugbetaald. Als je wil weten welke onkosten in jouw regio worden vergoed, neem je best even contact op met de jeugddienst van je regio.


5. Geheimhoudingsplicht


Vrijwilligers die voor het vervullen van hun opdracht in aanraking komen met medische of gevoelige gegevens van vakantiegangers of mede-vrijwilligers mogen deze informatie enkel gebruiken binnen het kader van hun vrijwilligersopdracht. Voor alle andere gevallen heb je als vrijwilliger een geheimhoudingsplicht.


Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud van typfouten. De enige geldende verzekerde waarborgen zijn deze die in het poliscontract tussen Kazou en de verzekeringsmaatschappij zijn opgenomen.